Poplatky

Poplatky


Náklady spojené s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení( s výnimkou mzdových ) prispieva zákonný zástupca dieťaťa.

Výška príspevku na jedno dieťa je od októbra 2013 upravená podľa rozhodnutia zastupiteľstva MÚ Dúbravka na 25 €/mesačne pre deti s trvalým bydliskom v Dúbravke a 30 €/mesačne pre deti s trvalým bydliskom mimo Dúbravky mesačne – č. účtu : SK33 0200 0000 0016 3573 9356

 podľa zákona č. 601/2003 Z.z. najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c), vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z..

Tento poplatok je zákonný zástupca dieťaťa povinný uhradiť vopred do 10-teho dňa v kalendárnom mesiaci.

Podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 § 28 ods. 7 a 8 sa mesačný príspevok neuhrádza ak:

 • má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby,
 • má dieťa 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, resp. uhradí pomernú časť
 •  je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
 • dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

Stravné

 1. výška celodenného stravného je 1,27 €/denne (desiata, obed, olovrant),
 2. poldenný pobyt v materskej škole, teda bez olovrantu je 1,02 €/denne
 3. režijné náklady na 1 dieťa 6,40 na mesiac (režijné náklady sú nevratné)
 • Stravné je nutné uhradiť  vždy do 25-teho dňa v  mesiaci  obdržania platby na č. účtu : SK52 0200 0000 0016 3574 4155
 • v prípade, že že platba nebude uhradená načas, riaditeľka školy môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ ( po ústnom, písomnom upozornení)
 • Odhlasovanie zo stravy je možné deň vopred, prípadne v deň odhlásenia telefonicky max. však do 8:00 h.
 • Vyúčtovanie stravy – každý polrok
 • Ak platíte vkladom, sumu treba navýšiť o 3 € (poplatok banke)
 • Pri uhrádzaní stravného treba do poznámky uviesť meno dieťaťa, var.symb. – trieda vášho dieťaťa (1.,2.,3.,4.)

Rodičovský príspevok (určený na aktivity v MŠ a hygienu) schválený na 1. Plenárnej schôdzi dňa 19.9.2018 pre šk. rok. 2018/19 vo výške 120 Eur / dieťa / šk. rok môžu  zákonní zástupcovia detí platiť:

 • na číslo účtu RZ : SK47 8330 0000 0021 0076 7726