Poplatky

Poplatky


Náklady spojené s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení( s výnimkou mzdových ) prispieva zákonný zástupca dieťaťa.

Výška príspevku na jedno dieťa je upravená podľa rozhodnutia zastupiteľstva MÚ Dúbravka na 30 €/mesačne pre všetky deti – č. účtu : SK33 0200 0000 0016 3573 9356

 podľa zákona č. 601/2003 Z.z. najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c), vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z..

Tento poplatok je zákonný zástupca dieťaťa povinný uhradiť do 14. dňa , mesiac VOPRED.(september a október sa uhrádzajú naraz do 10.9.2019)

Podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 § 28 ods. 7 a 8 sa mesačný príspevok neuhrádza ak:

 • má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby,
 • má dieťa 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, resp. uhradí pomernú časť
 •  je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
 • dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

Stravné

 1. výška celodenného stravného je 1,45 €/denne t.z. 39 €/mesačne (režijné náklady sú zarátané v sume 39€)
 2. poldenný pobyt v materskej škole,  34,20 €/mesačne
 3. Predškoláci platia iba režijné náklady na  dieťa 10€ na mesiac (režijné náklady sú nevratné)
 • Príspevok na nákup potravín a režijné náklady sa uhrádzajú mesačne VOPRED. Najneskôr však do 1. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa stravuje. Zmente si svoje trvalé príkazy!
 • Č. účtu : SK52 0200 0000 0016 3574 4155
 • V prípade, že  platba nebude uhradená načas, riaditeľka školy môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ ( po ústnom, písomnom upozornení)
 • Odhlasovanie zo stravy je možné deň vopred, prípadne v deň odhlásenia telefonicky max. však do 8:00 h.
 • Vyúčtovanie stravy – každý polrok
 • Ak platíte vkladom, sumu treba navýšiť o 3 € (poplatok banke)
 • Pri uhrádzaní stravného treba do poznámky uviesť meno dieťaťa, var.symb. – trieda vášho dieťaťa (1.,2.,3.,4.)

Rodičovský príspevok (určený na aktivity v MŠ a hygienu) je pre šk. rok. 2019/20 vo výške 120 € / dieťa / šk.rok .

Príspevok je možné uhrádzať v 2 splátkach- 1.splátka do 30.9.2019, 2.splátka do 31.1.2020

 •  číslo účtu RZ : SK47 8330 0000 0021 0076 7726