Prijímanie detí

Prijímanie detí

Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční

od 01. apríla 2018

Zákonní zástupcovia detí vyplnia formulár  ŽIADOSŤ O PRIJATIE na web stránke školy.

Rodič  vyplní žiadosť na webovej stránke materskej školy. Následne ju vytlačí, zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa a doplnenie informácie o absolvovaných očkovaniach. Potvrdenú a podpísanú žiadosť rodič osobne odnesie riaditeľke materskej školy. Riaditeľka žiadosť zaeviduje a spravidla do 15. júna zašle rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Formulár bude k dispozícii od 1.4. 2018

Pri zápise v MŠ zákonný zástupca predloží riaditeľke k nahliadnutiu občiansky preukaz –  v stredu 25.4. 2018 a vo štvrtok 26.4. 2018 od 15.00 h do 17.00 h.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do MŠ na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonnému zástupcovi dieťaťa spravidla do 15. júna.

Rodičovské združenie rodičov novoprijatých detí sa uskutoční dňa…………………………  v II. triede na I. poschodí. Zákonným zástupcom detí budú poskytnuté dôležité informácie ohľadom adaptačného pobytu detí, poplatkov a iné (ktoré Vás budú zaujímať).

V prípade, že prídete aj s dieťaťom, po podpise jeden zo zákonných zástupcov spolu s dieťaťom opustí areál školy. Je to z dôvodu, aby dieťa nenarúšalo priebeh triedneho aktívu a z dôvodu udržania bezpečnosti detí z našej MŠ počas ich popoludňajšieho pobytu  na školskom dvore.


 Čo potrebuje dieťa pri nástupe do materskej školy:

– fotokópiu preukazu poistenca

– prezuvky, pyžamo, náhradné oblečenie, hygienické vreckovky, vešiak do skrinky

– všetky osobné veci dieťaťa by mali byť označené, aby neprišlo k zámene

Ďalšie potrebné informácie dostanú zákonní zástupcovia na stretnutí rodičov alebo pri nástupe dieťaťa do MŠ.