Prijímanie detí

Prijímanie detí

Zákonní zástupcovia detí vyplnia formulár  ŽIADOSŤ O PRIJATIE : https://www.dubravka.sk/sk/Potrebujem-vybavit/Skolstvo-vzdelavanie-a-sport/formular.html

Rodič  vyplní žiadosť na webovej stránke miestneho úradu nasledne ju vytlačí, zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa a doplnenie informácie o absolvovaných očkovaniach. Potvrdenú a podpísanú žiadosť rodič osobne odnesie riaditeľke materskej školy. Riaditeľka žiadosť zaeviduje a spravidla do 15. júna zašle rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Pri zápise v MŠ zákonný zástupca predloží riaditeľke k nahliadnutiu občiansky preukaz –  v stredu 24.4. 2019 a vo štvrtok 25.4. 2019 od 15.00 h do 17.00 h.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do MŠ na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonnému zástupcovi dieťaťa spravidla do 15. júna.

Rodičovské združenie rodičov novoprijatých detí sa uskutoční dňa…………………………  v II. triede na I. poschodí. Zákonným zástupcom detí budú poskytnuté dôležité informácie ohľadom adaptačného pobytu detí, poplatkov a iné (ktoré Vás budú zaujímať).

V prípade, že prídete aj s dieťaťom, po podpise jeden zo zákonných zástupcov spolu s dieťaťom opustí areál školy. Je to z dôvodu, aby dieťa nenarúšalo priebeh triedneho aktívu a z dôvodu udržania bezpečnosti detí z našej MŠ počas ich popoludňajšieho pobytu  na školskom dvore.


 Čo potrebuje dieťa pri nástupe do materskej školy:

– fotokópiu preukazu poistenca

– prezuvky, pyžamo, náhradné oblečenie, hygienické vreckovky, vešiak do skrinky

– všetky osobné veci dieťaťa by mali byť označené, aby neprišlo k zámene

Ďalšie potrebné informácie dostanú zákonní zástupcovia na stretnutí rodičov alebo pri nástupe dieťaťa do MŠ.