O NÁS

O NÁS

Materská škola na Ušiakovej ulici v Bratislave je plnoorganizovanou školou, ktorej zriaďovateľom je Mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy – Dúbravka.

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a nášho Školského vzdelávacieho programu CESTA ZA POZNANÍM. Našou profiláciou je rozvoj environmentálneho správania sa v oblasti separácie odpadu – papier, plasty a hudobno – pohybová príprava v spolupráci s tanečným klubom District dance. Krúžky: anglický jazyk a tanečný krúžok.

Materská škola Ušiačik poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov, ako i deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu so stravou i bez stravy.

Materská škola je umiestnená v strede sídliska vzdialená 500 metrov od hlavnej komunikácie a obkolesená je veľkou záhradou v rozlohe 3 300 m2 . Záhrada je rozdelená na trávnatú plochu, na ktorej je možné prevádzať rôzne športovo-pohybové hry, pohybové a relaxačné cvičenia a na časť hraciu, kde sa nachádzajú štyri pieskoviská, nové drevenné hracie prvky – domček a šmýkačka, prevažovačky, vláčik na rozvoj sociálnej interakcie,  drevenná trojstena ne rozvoj špeciálnych pohybových zručností.

 Poloha materskej školy umožňuje učiteľkám uskutočňovať vzdelávacie vychádzky pre deti. V bezprostrednej blízkosti je veľký športový areál, 1km je vzdialená železničná stanica Lamač, za Gymnáziom na Bilikovej ulici sú súkromné záhrady, 2 km je vzdialená Devínska Kobyla, kde je možné pozorovať flóru a faunu v chránenej prírodnej oblasti Slovenska.

Prízemie tvorí vstupná hala a triedy s príslušnými priestormi. Materská škola je štvortriedna s prislúchajúcimi priestormi ku každej triede (šatňa, umyváreň s piatimi umývadlami a toaletami, prispôsobenými veku detí a napokon samotné spálne. 

Na poschodí sú umiestnené ďalšie dve triedy s príslušenstvom. Horná hala je využívaná ako oddychová zóna alebo priestor pre návštevy.