Rada školy

Rada školy

Rada školy je iniciatívou a poradným orgánom samosprávy, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, zákonných zástupcov detí, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl a školských zariadení.


Rada školy v súlade so Zákonom 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve:

– uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

– navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa

– predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa

– vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školského zariadenia.


Rada školy je zložená zo siedmych členov:

JUDr. Juraj Vondrášek  – zvolený zástupca zákonných zástupcov detí – PREDSEDA
Ing. Jana Valášková         – zvolený zástupca zákonných zástupcov detí – PODPREDSEDA
Mgr. Marián Podrazil      – delegovaný zástupca zriaďovateľa – ČLEN
Tomáš Husár                      – delegovaný zástupca zriaďovateľa – ČLEN
PhDr. Štefan Maceják     – delegovaný zástupca zriaďovateľa – ČLEN
Oľga Takácsová                 – zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov – ČLEN
Katarína Slušná                –  zvolený zástupca pedagogických zamestnancov – ČLEN