Spolupráca

Spolupráca

Spolupracujeme s organizáciami, ktoré nám napomáhajú u detí rozvíjať očakávané kompetencie na konci predprimárneho vzdelávania.

RZ Ušiačik

V materskej škole pôsobí Rodičovské združenie Ušiačik ako právny subjekt – občianske združenie registrované na MV SR.  Najvyšším orgánom RZ  je Rodičovská rada tvorená zástupcami jednotlivých tried. RZ hospodári s finančnými prostriedkami rodičov, pomáha škole pri rôznych aktivitách pre deti a dáva návrhy na konanie rôznych podujatí.

Viac o RZ

District Dance

Hudobno – pohybová príprava v spolupráci s tanečným klubom District dance.

WWW: http://www.districtdance.sk

Základná Škola Nejedlého

Spolupráca materskej školy so základnou školou prebieha:

– návšteva učiteľky z materskej školy v I. ročníku ZŠ za účelom zistenia úrovne pripravenosti detí do školy

– vzájomné konzultácie za účelom jednotného postupu prípravy detí do základnej školy

– návšteva detí materskej školy v I. ročníku základnej školy za účelom oboznámenia sa detí s budúcim prostredím základnej školy

– účasť zástupkyne ZŠ na triednom aktíve ZRŠ v MŠ za účelom oboznámenia zákonných zástupcov detí s aktivitami ZŠ pred zápisom do ZŠ

– vzájomná výmena vlastnoručne zhotovených darčekov medzi deťmi

– vzájomná účasť na Dňoch otvorených dverí

– využívanie telocvične základnej školy na prevádzanie psychomotorických aktivít detí najstaršej vekovej skupiny

Centrum

Pedagogicko-Psychologického Poradenstva a Prevencie

Pedagogicko-výchovné rady pre malých aj veľkých, pre rodičov aj starých rodičov. CPPPaP poskytuje poradenské služby podľa zákona č. 245 / 2008Z. z. o výchove a vzdelávaní, Pedagogicko – organizačných pokynov 2009 / 2010, vyhlášky MŠ SR č. 325 / 2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

1. Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika,redukácia a psychoterapia pre deti od troch rokov, poradenské služby pre rodičov.

2. Poradenstvo a odborné konzultácie pre učiteľky MŠ vrátane konzultácií k stimulačným programom pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Konzultácie ku konkrétnemu dieťaťu ako aj pozorovanie dieťaťa v MŠ sa uskutočňuje len so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

3. Vyšetrenie školskej zrelosti.

4. Účasť psychológa na triednom aktíve ZRŠ v MŠ v januári, kde sú zákonní zástupcovia detí oboznámení s témou “Školská spôsobilosť a pripravenosť dieťaťa do ZŠ”.konzultácie o vývinových a výchovných problémoch detí

-spolupráca pri organizovaní testov školskej zrelosti

– prednáška psychológa na triednom aktíve ZRŠ na tému: “Školská zrelosť” pred zápisom do ZŠ

Kontakt CPPPaP:

Telefon: +421 2 6428 8090, +421 2 6446 1467

e-mail: pppacvapp@chello.sk, poradenstvoba4@gmail.com

Adresa: Fedákova 3, 841 02 Bratislava