Stanovy RZ Ušiačik

Stanovy RZ Ušiačik

Čl 1
Základné ustanovenia

Rodičovské združenie Ušiačik (ďalej len „RZ Ušiačik“) je v súlade zo zákonom č. 83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov dobrovoľným občianskym združením rodičov, zákonných zástupcov žiakov materskej školy, priateľov materskej školy a záujemcov o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole.

Názov OZ:           Rodičovské združenie Ušiačik

(oficiálna skratka názvu je: RZ Ušiačik)

Sídlo OZ:             Materská škola, Ušiakova 1, 84101 Bratislava – Dúbravka

Územná pôsobnosť združenia: združenie vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky.

 

Čl 2
Ciele a činnosti

Ciele a činnosti RZ Ušiačik sú aktívne napomáhať pri:

 1. výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu,
 2. riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových problémov,
 3. zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy, výučby a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení,
 4. finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborných kníh pre učiteľky a deti,
 5. finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov materskej školy a prostredia pre deti – triedy, dvor,
 6. finančne pomáhať pri nákupe nových hračiek,
 7. finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivitách pre deti (plávanie, korčuľovanie, škola v prírode, výuka jazykov, hudobná a pohybová výchova, hra na hudobné nástroje a pod.),
 8. poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlety, exkurzie, kultúrne a športové aktivity,
 9. organizovanie a realizácia výchovných a vzdelávacích podujatí, workshopov a kurzov pre deti a žiakov, ako aj rodičov a učiteľov.

 

Čl 3
Členstvo

 1. Členmi RZ Ušiačik môžu byť rodičia, zákonní zástupcovia, ktorých dieťa navštevuje alebo bude navštevovať triedu v materskej škole a priatelia školy, ktorí súhlasia so stanovami RZ Ušiačik.
 2. Členstvo vzniká zápisom do zoznamu členov RZ Ušiačik a zaplatením členského príspevku.
 3. Výšku členského príspevku schvaľuje rodičovská rada.
 4. Členstvo zaniká vystúpením, úmrtím alebo vylúčením člena.
 5. Vystúpiť môže člen kedykoľvek. O vylúčení rozhoduje výkonný výbor RZ Ušiačik, ak člen poruší stanovy, alebo poškodí dobré meno RZ Ušiačik, alebo nezaplatí členský príspevok do stanoveného termínu v školskom roku, ktorého sa to týka.

 

Čl 4
Práva a povinnosti člena

 1. Člen má právo podieľať sa na činnosti RZ Ušiačik, byť informovaný o činnosti RZ Ušiačik, zúčastňovať sa rodičovskej rady RZ Ušiačik, voliť orgány RZ Ušiačik a byť volený do týchto orgánov.
 2. Člen ma právo podávať podnety a sťažnosti týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí.
 3. Člen je povinný dodržiavať stanovy RZ Ušiačik, každoročne zaplatiť členský príspevok do stanoveného termínu pre daný školský rok, aktívne sa podieľať na činnosti RZ Ušiačik.
 4. Na činnosti OZ Ušiačik sa podieľa každý člen podľa svojich možností a schopností.

 

Čl 5

Orgány RZ Ušiačik

Orgány RZ Ušiačik tvoria:

 1. Najvyšším orgánom je rodičovská rada.
 2. Výkonným orgánom je výkonný výbor.
 3. Výkonný výbor tvorí predseda, podpredseda a hospodár.
 4. Štatutárny orgán RZ Ušiačik, ktorý zastupuje organizáciu vo vonkajších vzťahoch, tvorí predseda a hospodár RZ Ušiačik, ktorí môžu konať samostatne.
 5. Kontrolným orgánom je revízna komisia, ktorá kontroluje hospodárenie RZ Ušiačik.

 

Čl 6
Rodičovská rada

 • Rodičovská rada je najvyšší orgán združenia a tvoria ho zástupcovia triednych aktívov, ktorí boli volení spôsobom stanoveným čl. 6, ods. 2 na prvom stretnutí triednych aktívov v septembri daného školského roka.
 • Zástupcovia triednych aktívov sú volení na základe rovných a priamych volieb. Rozhoduje väčšina hlasov prítomných.
 • Rodičovská rada:

volí a odvoláva členov výkonného výboru RZ Ušiačik,

volí a odvoláva členov kontrolného orgánu RZ Ušiačik,

schvaľuje stanovy RZ Ušiačik, ich zmeny a doplnky,

rozhoduje o zániku RZ Ušiačik,

schvaľuje rozpočet a plán činností,

schvaľuje správu o činnosti a správu o hospodárení RZ Ušiačik.

 • Rozhodnutia rodičovskej rady sú záväzné pre všetkých členov rodičovského združenia. Funkčné obdobie rodičovskej rady je jeden rok a končí v septembri nasledujúceho školského roka.
 • Rodičovská rada zasadá minimálne dvakrát v školskom roku. Jej zasadnutí sa môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí nie sú jej členmi, ale prejavia o túto účasť záujem. Mimoriadne zasadnutie rodičovskej rady zvoláva predseda (výkonný výbor), ak o to požiada vedenie materskej školy, triedny aktív alebo skupina rodičov vo veci, ktorá nestrpí odklad.
 • Rodičovská rada je uznášaniaschopná ak sa zíde akýkoľvek počet zástupcov triednych aktívov a členov RZ Ušiačik, pričom rozhoduje väčšina prítomných hlasov.
 • Predseda vedie rokovanie rodičovskej rady.
 • Triedny aktív vzniká na prvom stretnutí rodičov v školskom roku na základe prijatí členstva rodičov v Rodičovskom združení Ušiačik zápisom do zoznamu členov RZ. Zoznam členov RZ je súčasťou zápisnice zo zasadnutia triedneho aktívu.

 

Čl 7
Výkonný výbor a štatutárny organ

 • Výkonný výbor:

a) riadi a zabezpečuje činnosti RZ Ušiačik,

b) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie RZ Ušiačik,

c) zvoláva a pripravuje program zasadnutia rodičovskej rady,

d) vypracováva správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení RZ Ušiačik.

 • Výkonný výbor má 3 členov – predseda, podpredseda a hospodár. Rokovanie výkonného výboru zvoláva a riadi predseda RZ Ušiačik. Z rokovania výkonného výboru sa vyhotovuje zápis.
 • Členov výkonného výboru – predsedu, podpredsedu a hospodára – volí a odvoláva rodičovská rada. Člen výkonného výboru nesmie byť zároveň kontrolným orgánom.
 • Funkčné obdobie výkonného výboru je 1-ročné pre daný školský rok.
 • Výkonný výbor je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na platné rozhodnutie výkonného výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 • Štatutárny orgán, ktorý tvorí predseda a hospodár zastupuje RZ Ušiačik navonok voči tretím osobám. Predseda a hospodár môžu konať samostatne.

 

Čl 8
Revízna komisia

 • Je kontrolný orgán RZ Ušiačik, ktorý dohliada na činnosť združenia. Tvoria ho dvaja členovia RZ Ušiačik.
 • Funkčné obdobie je 1 školský rok.
 • Úlohy revíznej komisie:

preskúmava ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie rodičovskej rade,

kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov, upozorňuje predsedu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,

navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze výkonného výboru, ak si to vyžaduje záujem RZ Ušiačik,

podáva návrh rodičovskej rade na odvolanie členov výkonného výboru.

 • Kontrolný orgán volí rodičovská rada RZ Ušiačik na prvom stretnutí v danom školskom roku.

 

Čl 9
Zásady hospodárenia

 1. RZ Ušiačik zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom.
 2. RZ Ušiačik hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný školský rok.
 3. Za hospodárenie zodpovedá výkonný výbor. Výkonný výbor vykonáva kontrolu platenia členských príspevkov. Ak ho člen v termíne stanovenom rodičovskou radou neuhradí, bude z RZ Ušiačik vylúčený.
 4. Majetok združenia tvoria: členské príspevky, dary a príspevky od fyzických a právnických osôb, príjmy podielu zaplatenej dane, úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch, výnosy zo vzdelávacích a spoločenských akcií, príjmy z činnosí pri naplňovaní cieľov RZ Ušiačik, výnosy z majetku RZ Ušiačik, dotácie zo štátneho rozpočtu.
 5. RZ Ušiačik možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu a miestneho rozpočtu.

 

Čl 10
Zánik RZ Ušiačik

RZ Ušiačik zaniká:

– dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

– právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

Ak zaniká OZ Ušiačik rozpustením, výkonný výbor určí likvidátora. Pri likvidácii RZ Ušiačik sa najprv uhradia všetky záväzky organizácie. Likvidačný zostatok sa môže použiť výlučne na školské a charitatívne účely.

 

Čl 11
Záverečné ustanovenia

Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia rodičovskou radou a dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

 

V Bratislave, dňa 19.11. 2014