OZNAMY

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2020/21

Date: March 30, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Link na informácie o prijímaní detí a online prihlášku: https://www.dubravka.sk/sk/Potrebujem-vybavit/Skolstvo-vzdelavanie-a-sport/Prijatie-dietata-do-materskej-skoly.html

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2020/2021

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa 6 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľ materskej školy postupuje v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a $ 3 vyhlášky MŠ SR Č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

1.Termín a miesto zápisu

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. Na kontaktné e-mailové adresy uvedené v žiadosti následne dostane potvrdzujúcu správu. V prílohe potvrdzujúceho e-mailu je žiadosť, ktorú vytlačí, zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa a doplnenie informácie o absolvovaných očkovaniach. Potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa osobne odnesie riaditeľke materskej školy, ktorú uviedol prvú v poradí.

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 bude dostupný na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka od 1. apríla 2020.

 

Vyplnenú žiadosť predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy osobne:

V STREDU         27. mája 2020            od 15.00 hodiny          do 17.00 hodiny

VO ŠTVRTOK    28. mája 2020            od 15.00 hodiny          do 17.00 hodiny

Pokiaľ by do tohoto termínu nebola ukončená mimoriadna situácia a materské školy by boli ešte zatvorené, nový termín preberania žiadostí bude oznámený obvyklým spôsobom na webovej stránke mestskej časti.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke školy predloží k nahliadnutiu občiansky preukaz a vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  1. Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie
  • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov veku.
  1. Ostatné podmienky prijímania
  • Ostatné podmienky prijímania detí nad podmienky stanovené v školskom zákone určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.

RNDr. Martin Zaťovič

starosta