Oznamy:

  • Vážení rodičia, opäť máme nahlásené ďalšie dieťa pozitívne na Covid 19 vo 4. triede. Venujte prosím zvýšenú pozornosť Vašim deťom a pri najmenšom podozrení ho radšej otestujte, aby sme zamedzili ďalšiemu prípadnému šíreniu...ďakujem za pochopenie 
  • Rodičia predškolákov neplatia školné 30 eur. Zrušte si trvalé príkazy na platby. 

Prevádzkové hodiny:

PONDELOK - PIATOK        6:30 - 17:00 hod.

Odhlasovanie zo stravy a dochádzky

Do 8:00 hod.     tel.:02/64366948

Jedálny lístok

Akcie:

  • 13.9.- pani Chodilová a vozenie na poníkoch

 Aktuálne:

Školský poriadok na preštudovanie:


Dôležitý oznam

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, v prílohe na stiahnutie:


Informácie pre rodičov ohľadne povinnej predškolskej dochádzky

Od septembra 2021 je v platnosti povinná predšk. dochádzka, nahrádza 0. ročník v škole

  • Rodič môže ospravedlniť dieťa na 7 dní
  • Dlhšia absencia musí byť ospravedlnená lekárom(tak ako v škole)
  • Dieťa musí absolvovať aspoň dopoludňajšiu činnosť 4 hodiny denne
  • Ak rodič uvažuje o odklade je potrené doložiť 3 žiadosti

                                                                                                          - od obvodného lekára

                                                                                                          - s centra pedagogicko- psych. poradenstva

                                                                                                          -žiadosť od rodiča

  • Pri odhlasovaní dieťaťa je potrebné uviesť aj dôvod neprítomnosti
  • Po ukončení predšk. dochádzky sa vydáva Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

O nás

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava Dúbravka na ulici Ušiakova. Je 4 triedna, tak ako väčšina materských škôl v tejto mestskej časti, poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je účelovo zariadená, typizovaná s rozsiahlym školským dvorom a vzdialená od hlavnej komunikácie, čím vytvára optimálne podmienky pre pobyt detí vonku na čerstvom vzduchu. Obklopuje ju veľká záhrada, ktorej súčasťou sú stromy, kríky a samozrejme pieskoviská, húpačky, herné prvky natreté pestrými farbami. Pani učiteľky využívajú školský dvor na hry s deťmi, ale aj na realizáciu rôznych herných aktivít, na hromadné akcie s rodičmi a v neposlednej rade na rozvoj rozumovej, telesnej a duševnej stránky.

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a školského vzdelávacieho programu. Našim hlavným cieľom a poslaním je dosiahnuť úspešnú adaptáciu dieťaťa na materskú školu, postupnú socializáciu dieťaťa v kolektíve, nadobúdanie potrebných kompetencií a vedomostí na úspešný štart primárneho vzdelávania v základnej škole. Celý náš kolektív sa snaží o to, aby sa detičky v našej MŠ cítili príjemne, mali pocit bezpečia a každé ráno sa s úsmevom radi vracali ku svojim kamarátom.  

Reportáže a články

Kontakt

MŠ Ušiakova

Ušiakova 1 , Bratilslava 841 01

email: msusiakova@dubravka.sk

tel: +421 2 6436 6948