Akcie :

 • 27. 10. čaká všetky detičky Sférické kino
 • 4. a 5. 11., (štvrtok, piatok),  Halloweenska výstava vyrezávaných tekvíc a slávnostné vyhodnotenie( nedávajte deťom masky) Tekvičková akcia sa presúva kvôli jesenným prázdninám na 4. a 5. 11., (štvrtok, piatok), aby sa jej mohli zúčastniť všetky deti. Od štvrtku možete nosiť vyrezané tekvice a v piatok si urobíme slávnostné vyhodnotenie.


Prevádzkové hodiny:

PONDELOK - PIATOK        6:30 - 17:00 hod.

Odhlasovanie zo stravy a dochádzky

Do 8:00 hod.     tel.:02/64366948

Jedálny lístok

Aktuálne: 

Oznam

Podľa nového usmernenia z Ministerstva školstva sa menia pravidlá ospravedlňovania predškolákov nasledovne: Dieťa potrebuje potvrdenie od lekára, ak chýba v MŠ viac ako 7 po sebe nasledujúcich pracovných dní, víkendy a sviatky sa nepočítajú. (doteraz to bolo 5 dní.)

Informácia pre rodičov

Rodičia, ktorí majú záujem o dotáciu na stravu pre svoje dieťa/žiaka od 01. januára 2022 na II. polrok školského roka 2021/2022, treba do 08. decembra 2021 podať overené Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, Miestneho úradu, Žatevná 4, Bratislava-Dúbravka.

Rodičia, ktorí majú záujem o opätovné uplatnenie si dotácie na stravu v II. polroku školského roka 2021/2022 pre svoje dieťa/žiaka je potrebné do 08. decembra 2021 podať nové overené Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, Miestneho úradu, Žatevná 4, Bratislava-Dúbravka.

 • Rodič nahlási dieťa na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva keď dovŕši 6 rokov veku na e-mailovú adresu: alena.kovacova@dubravka.sk
 • V prípade žiakov navštevujúcich základnú školu k čestnému vyhláseniu je potrebné doložiť aj Potvrdenie o návšteve školy.
 • Tlačivo "Čestné vyhlásenie" nájdete na webovej stránke Dúbravky (www.dubravka.sk).
 • Tlačivo "Čestné vyhlásenie" je možné overiť na miestnom úrade Bratislava-Dúbravka.
 • V prípade nejasností sa prosím obráťte na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, Miestneho úradu Bratislava-Dúbravka na e-mailovú adresu: alena.kovacova@dubravka.sk

OZNAM: Od utorka 5.10.2021 do odvolania je prevádzka MŠ v troch triedach, pre nízky počet detí. 


Pripomíname, že 30.9.21 je posledný deň zaplatenia poplatku do RZ Ušiačik. 

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK - určený na aktivity v MŠ a hygienu

je pre šk. rok. 2021/22 vo výške 120 € / dieťa / šk. rok .

Príspevok je možné uhrádzať v 2 splátkach- 1.splátka do 30.9.2021, 2.splátka do 31.1.2022

 • číslo účtu RZ : SK47 8330 0000 0021 0076 7726

Informácie pre rodičov ohľadne povinnej predškolskej dochádzky

Od septembra 2021 je v platnosti povinná predšk. dochádzka, nahrádza 0. ročník v škole

 • Rodič môže ospravedlniť dieťa na 7 dní
 • Dlhšia absencia musí byť ospravedlnená lekárom(tak ako v škole)
 • Dieťa musí absolvovať aspoň dopoludňajšiu činnosť 4 hodiny denne
 • Ak rodič uvažuje o odklade je potrené doložiť 3 žiadosti

                                                                                                          - od obvodného lekára

                                                                                                          - s centra pedagogicko- psych. poradenstva

                                                                                                          -žiadosť od rodiča

 • Pri odhlasovaní dieťaťa je potrebné uviesť aj dôvod neprítomnosti
 • Po ukončení predšk. dochádzky sa vydáva Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

Informácie o aktivitách a krúžkoch v MŠ

Podľa posledných informácií môžu prebiehať v materských školách divadielka, výučbové programy pre staršie deti. Ak nám to počasie dovolí, budeme ich robiť na školskom dvore, ak príde zima, tak po triedach. Samozrejme okrem týchto budú samozrejme prebiehať aj naše vlastné plánované aktivity podľa školského programu "Cesta za poznaním". O všetkých sa včas dozviete z nástenky vo vstupnej chodbe a FB stránky. Čo sa týka krúžkov, zatiaľ je naplánované plávanie a korčuľovanie (záujem budeme zisťovať keď to bude aktuálne), ale až v budúcom kalendárnom roku a angličtina pre 3. a 4. triedu. Po dohode s p. Bičanovou Vás budem informovať. 


Zápisnica z plenárneho stretnutia rodičov


Školský poriadok a dodatok k šk. poriadku


Príloha č.1 : Vyhlásenie o bezpríznakovosti odovzdať ,ak dieťa chýba viac ako 3 dni(vrátane víkendu) :

Príloha č.2: Vyhlásenie o bezpríznakovosti pri rodiča

O nás

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava Dúbravka na ulici Ušiakova. Je 4 triedna, tak ako väčšina materských škôl v tejto mestskej časti, poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je účelovo zariadená, typizovaná s rozsiahlym školským dvorom a vzdialená od hlavnej komunikácie, čím vytvára optimálne podmienky pre pobyt detí vonku na čerstvom vzduchu. Obklopuje ju veľká záhrada, ktorej súčasťou sú stromy, kríky a samozrejme pieskoviská, húpačky, herné prvky natreté pestrými farbami. Pani učiteľky využívajú školský dvor na hry s deťmi, ale aj na realizáciu rôznych herných aktivít, na hromadné akcie s rodičmi a v neposlednej rade na rozvoj rozumovej, telesnej a duševnej stránky.

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a školského vzdelávacieho programu. Našim hlavným cieľom a poslaním je dosiahnuť úspešnú adaptáciu dieťaťa na materskú školu, postupnú socializáciu dieťaťa v kolektíve, nadobúdanie potrebných kompetencií a vedomostí na úspešný štart primárneho vzdelávania v základnej škole. Celý náš kolektív sa snaží o to, aby sa detičky v našej MŠ cítili príjemne, mali pocit bezpečia a každé ráno sa s úsmevom radi vracali ku svojim kamarátom.  

Reportáže a články

Malá maturita predškolákov

Mikuláš s pánom starostom

Kontakt

MŠ Ušiakova

Ušiakova 1 , Bratilslava 841 01

email: msusiakova@dubravka.sk

tel: +421 2 6436 6948