ZMENA- prevádzkové hodiny:

PONDELOK - PIATOK
7:00 - 16:30

      Odhlasovanie zo stravy a dochádzky:

Od 6:30 do 8:00

tel.:02/64366948


Nástenky tried: 

  1. VČIELKY            2.MOTÝLIKY            3. LIENKY            4.SOVIČKY


AKTUÁLNE OZNAMY

NOVÉ: Informácie k prevádzke MŠ platné od 21.10.2020

Vážení rodičia, z dôvodu zrušenia zberných tried (v prípade pozitívneho dieťaťa by sa musela zavrieť celá škôlka, pretože sú tam deti zo všetkých tried), od 21. 10. 2020 (streda) bude prevádzka MŠ skrátená od 7.00 hod. do 16.30 hod.

Ďakujem za pochopenie, ide zdravie a bezpečnosť nás a aj Vašich detí.  

Tlačivo o bezinfekčnosti

Toto tlačivo je rodič povinný priniesť vypísané ak dieťa nebolo prítomné v MŠ  3 a viac po sebe nasledujúcich dní vrátane víkendu!

Tlačivo k stiahnutiu NOVÉ:Školský semafor

O nás

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava Dúbravka na ulici Ušiakova. Je 4 triedna, tak ako väčšina materských škôl v tejto mestskej časti, poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je účelovo zariadená, typizovaná s rozsiahlym školským dvorom a vzdialená od hlavnej komunikácie, čím vytvára optimálne podmienky pre pobyt detí vonku na čerstvom vzduchu. Obklopuje ju veľká záhrada, ktorej súčasťou sú stromy, kríky a samozrejme pieskoviská, húpačky, herné prvky natreté pestrými farbami. Pani učiteľky využívajú školský dvor na hry s deťmi, ale aj na realizáciu rôznych herných aktivít, na hromadné akcie s rodičmi a v neposlednej rade na rozvoj rozumovej, telesnej a duševnej stránky.

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a školského vzdelávacieho programu. Našim hlavným cieľom a poslaním je dosiahnuť úspešnú adaptáciu dieťaťa na materskú školu, postupnú socializáciu dieťaťa v kolektíve, nadobúdanie potrebných kompetencií a vedomostí na úspešný štart primárneho vzdelávania v základnej škole. Celý náš kolektív sa snaží o to, aby sa detičky v našej MŠ cítili príjemne, mali pocit bezpečia a každé ráno sa s úsmevom radi vracali ku svojim kamarátom.  

Reportáže a články

Malá maturita predškolákov

Mikuláš s pánom starostom

Kontakt

MŠ Ušiakova

Ušiakova 1 , Bratilslava 841 01

email: msusiakova@dubravka.sk

tel: +421 2 6436 6948 

mobil: +421 940 503 919