Prevádzkové hodiny:

PONDELOK - PIATOK
7:00 - 17:00

      Odhlasovanie zo stravy a dochádzky:

Od 7:00 do 8:00

tel.:02/64366948


Nástenky tried: 

1. VČIELKY           2.MOTÝLIKY           3. LIENKY              4.SOVIČKY


NOVÉ- Ponuka krúžkov:

 Krúžky


AKTUÁLNE OZNAMY


Tlačivo o bezinfekčnosti

Toto tlačivo je rodič povinný priniesť vypísané ak dieťa nebolo prítomné v MŠ  3 a viac po sebe nasledujúcich dní vrátane víkendu!

Tlačivo k stiahnutiu NOVÉ:

Sprísnenie opatrení od 16.9.2020

V dôsledku sprísnených hygienických opatrení od 16. 9. 2020 je zákaz vstupu rodičov do budovy MŠ až do odvolania. Takže od ZAJTRA NEVSTUPUJÚ DO BUDOVY ANI RODIČIA PRVÁKOV. Prvácke pani učiteľky budú pripravené v prípade potreby prísť pre dieťa. Ďakujeme, že rešpektujete pokyny a chránite tak zdravie Vašich detí a aj naše. Od pondelka budú pre Vás k dispozícii v medzichodbe 2 nástenky (na každej budú oznamy pre dve triedy), kde si budete môcť prečítať oznamy za jednotlivé triedy tak, ako sme sa dohodli na rodičovskom stretnutí. 

PREVÁDZKA MŠ OD 2. SEPTEMBRA:

od 7.00 hod. do 17.00 hod.

Vážení rodičia, na základe usmernenia ministerstva školstva "Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021" strana 4,( -Zabezpečiť ucelené kolektívy detí v triedach a zrušiť triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí z rozličných tried tzv."zberné"triedy; - Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Materská škola zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy.) bude prevádzka materských škôl v mesiaci september od 7:00 do 17:00 hod.O prípadných zmenách organizačných podmienok z ministerstva školstva, Vás budeme včas informovať. Následne budeme postupovať v súlade s novými usmerneniami a pokynmi.Školský semafor

O nás

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava Dúbravka na ulici Ušiakova. Je 4 triedna, tak ako väčšina materských škôl v tejto mestskej časti, poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je účelovo zariadená, typizovaná s rozsiahlym školským dvorom a vzdialená od hlavnej komunikácie, čím vytvára optimálne podmienky pre pobyt detí vonku na čerstvom vzduchu. Obklopuje ju veľká záhrada, ktorej súčasťou sú stromy, kríky a samozrejme pieskoviská, húpačky, herné prvky natreté pestrými farbami. Pani učiteľky využívajú školský dvor na hry s deťmi, ale aj na realizáciu rôznych herných aktivít, na hromadné akcie s rodičmi a v neposlednej rade na rozvoj rozumovej, telesnej a duševnej stránky.

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a školského vzdelávacieho programu. Našim hlavným cieľom a poslaním je dosiahnuť úspešnú adaptáciu dieťaťa na materskú školu, postupnú socializáciu dieťaťa v kolektíve, nadobúdanie potrebných kompetencií a vedomostí na úspešný štart primárneho vzdelávania v základnej škole. Celý náš kolektív sa snaží o to, aby sa detičky v našej MŠ cítili príjemne, mali pocit bezpečia a každé ráno sa s úsmevom radi vracali ku svojim kamarátom.  

Reportáže a články

Malá maturita predškolákov

Mikuláš s pánom starostom

Kontakt

MŠ Ušiakova
Ušiakova 1 , Bratilslava 841 01

email: msusiakova1@dubravka.sk

tel: +421 2 6436 6948 

mobil: +421 940 503 919