ZMENA- prevádzkové hodiny:

PONDELOK - PIATOK
7:00 - 16:30

      Odhlasovanie zo stravy a dochádzky:

Od 6:30 do 8:00

tel.:02/64366948

Nástenky tried: 

Oznam: 

  • Fotografie budú po 30.11., snažte sa prosím čo najskôr zaplatiť danú sumu, pretože Vám budú odozdané až po ich uhradení. Ďakujem. 
  • Deti môžu v deň svojho sviatku priniesť svojim kamarátom v triede sladkú drobnosť. (jednotlivo zabalenú) 

AKTUÁLNE OZNAMY

Dôležité upozornenie !

Vážení rodičia, dôrazne Vás upozorňujem na to, aby ste nám nezabúdali nosiť vyhlásenia o zdravotnom stave dieťaťa, ak chýba viac ako 3 po sebe nasledujúce dni.  Nájdete tu: Tlačivá 

Mnohí na to zabúdate, pričom je to nariadenie vydané ministerstvom školstva a RÚVZ. Bez toho nemôžeme ráno prijať dieťa do materskej školy. Tak isto je problém sa Vám v prípade potreby dovolať. Na rodičovskom som na Vás apelovala, že v tejto situácii je nutnosťou v prípade núdze sa s Vami čo najrýchlejšie spojiť. Často nedvíhate telefóny a spätne voláte aj po hodine, prípadne viac. Buďte prosím trochu ústretoví , ide predovšetkým o Vaše deti a hlavne zodpovední v tejto zvláštnej dobe. Ďakujeme 

Mikuláš

Milí naši, aj keď sú tento rok možnosti veľmi obmedzené, tak Mikuláš na naše deti nezabudol... 

Balíčky objednané, kostýmy nakúpené, tak ho urobíme s našimi úžasnými zamestnancami...Verím, že ich deti nespoznajú a zabavia sa tak, ako aj po iné roky.. Ps: čerta nechávame doma, bude len Mikuláš a anjel a prídu 7. 12. v pondelok

NOVÉ: Pokyny k nástupu do materskej školy od 2. 11. 2020

Ráno pri preberaní detí do MŠ budeme postupovať podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 16/2000:

V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len "vyhláška č. 16")je možné
vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

Ráno pri príchode do MŠ budeme žiadať:

  • preukázať sa certifikátom s negatívnym výsledkom
  • vypísať NOVÉ tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre dieťa: 

Dieťa, ktorého rodič sa nepreukáže certifikátom s negatívnym výsledkom nebude do MŠ prijaté.

Verím, že ako my sme boli zodpovední voči Vám a Vašim deťom, budete zodpovední aj Vy voči nám zamestnancom. Doteraz sme to všetci dali na výbornú, o čom svedčí aj priemerná dochádzka detí do MŠ v mesiacoch september a október (cca 75%). Naďalej zostávajú v platnosti všetky hygienické opatrenia a nariadenia (ranný filter, meranie teploty, rúška...)

Za pochopenie a rešpektovanie všetkých nariadení ďakujeme. Kolektív MŠ .


UPOZORNENIE !

Vážení rodičia, dôrazne Vás žiadame, aby ste pri odhlasovaní dieťaťa udali aj dôvod neprítomnosti (pobyt u starých rodičov, prechladnutie a pod.) V školskom poriadku je zakotvené, že rodič je povinný (citujem) oznámiť škole bez zbytočného odkladu dôvod neprítomnosti a predpokladanú dĺžku neprítomnosti dieťaťa. Ak zákonný zástupca do 7 kalendárnych dní neoznámi dôvod o neprítomnosti, môže riaditeľ rozhodnúť o ukončení dochádzky. Často sa nám v poslednej dobe stáva, že dieťa jednoducho do MŠ nechodí, nikto ho neodhlasuje a my nevieme čo sa deje. Skutočne Vás v tejto situácii nemôžeme všetkých obvolávať a zisťovať dôvod neprítomnosti. Je to Vaša povinnosť vyplývajúca zo Školského poriadku. Ďakujeme za pochopenie. 

Informácie k prevádzke MŠ platné od 21.10.2020

Vážení rodičia, z dôvodu zrušenia zberných tried (v prípade pozitívneho dieťaťa by sa musela zavrieť celá škôlka, pretože sú tam deti zo všetkých tried), od 21. 10. 2020 (streda) bude prevádzka MŠ skrátená od 7.00 hod. do 16.30 hod.

Ďakujem za pochopenie, ide zdravie a bezpečnosť nás a aj Vašich detí.  


Školský semafor

O nás

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava Dúbravka na ulici Ušiakova. Je 4 triedna, tak ako väčšina materských škôl v tejto mestskej časti, poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je účelovo zariadená, typizovaná s rozsiahlym školským dvorom a vzdialená od hlavnej komunikácie, čím vytvára optimálne podmienky pre pobyt detí vonku na čerstvom vzduchu. Obklopuje ju veľká záhrada, ktorej súčasťou sú stromy, kríky a samozrejme pieskoviská, húpačky, herné prvky natreté pestrými farbami. Pani učiteľky využívajú školský dvor na hry s deťmi, ale aj na realizáciu rôznych herných aktivít, na hromadné akcie s rodičmi a v neposlednej rade na rozvoj rozumovej, telesnej a duševnej stránky.

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a školského vzdelávacieho programu. Našim hlavným cieľom a poslaním je dosiahnuť úspešnú adaptáciu dieťaťa na materskú školu, postupnú socializáciu dieťaťa v kolektíve, nadobúdanie potrebných kompetencií a vedomostí na úspešný štart primárneho vzdelávania v základnej škole. Celý náš kolektív sa snaží o to, aby sa detičky v našej MŠ cítili príjemne, mali pocit bezpečia a každé ráno sa s úsmevom radi vracali ku svojim kamarátom.  

Reportáže a články

Malá maturita predškolákov

Mikuláš s pánom starostom

Kontakt

MŠ Ušiakova

Ušiakova 1 , Bratilslava 841 01

email: msusiakova@dubravka.sk

tel: +421 2 6436 6948 

mobil: +421 940 503 919