AKCIE- MÁJ

 • 2.5. Sokoliari
 • 10.5. Poníky
 • 16.5- 20.5. Kurz plávania
 • 24.5. Malkia- výlet do zooparku
 • 26.5. Fotografovanie (spoločné triedne fotky a predškoláci tablo)

Angličtina

Od dňa 25. 1. 2022 sa menia vyučovacie hodiny angličtiny nasledovne: 

1. skupina- deti 3.triedy od 14.30 do 15:15 hod.

2. skupina- deti 4. triedy od 15:20 do 16:05 hod.


Prevádzkové hodiny:

PONDELOK - PIATOK        6:30 - 17:00 hod.

Odhlasovanie zo stravy a dochádzky

Do 8:00 hod.     tel.:02/64366948

Jedálny lístok


OZNAMY: 

 • Vážení rodičia, zajtra 20.5., je posledný deň na prihlasovanie detí na výlet do Malkie. Tie deti, ktoré nepôjdu ostanú doma, nakoľko idú všetci pedagogickí zamestnanci. Ďakujeme.
 • Na základe vyhlášky č. 33/2022 od 21.4. sa ruší povinnosť mať v interiéroch prekryté dýchacie cesty rúškom, alebo respirátorom. 
 • Od pondelka 25. 4. bude opäť fungovať hlavná nástenka vo vestibule MŠ, kde budú pre Vás informácie o jedálnom lístky, o platbách v MŠ, čísla jednotlivých účtov, program akcií na daný mesiac a pod. Naďalej však sledujte aj nástenky v šatniach tried svojich detí.

 Aktuálne:

Organizačné pokyny k výletu do Malkie

Vážení rodičia, čo sa týka zajtrajšieho výletu do Malkie:

-priveďte svoje deti, ktoré boli prihlásené, najnekôr do 7,50 h, aby sme sa stihli všetci nadesiatovať

- odchod z MŠ je medzi pol a trištvrte na 9- vzhľadom na nestále počasie dajte deťom radšej nepremokavú obuv, pribaľte im pršiplášť, alebo oblečte tenkú nepremokavú bundu (má byť celkom teplo, okolo 20 stupňov)

- ak býva niekomu zle, oznámte to ráno p. učiteľke, dáme ho sedieť dopredu

- pribaľte im malý keksík, alebo napolitanku a niečo na pitie, po príchode budú mať obed


Pozor zmena! 

Vyhlásenie o bezpríznakovosti za dieťa a aj za rodiča už nemusíte vypisovať. Odovzdávate len vyhlásenie o bezinfekčnosti po 5 dňoch neprítomnosti dieťaťa (vrátane víkendu). Nájdete v: Tlačivá

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

Počas letných prázdnin bude naša MŠ otvorená v júli a v auguste zatvorená. V auguste nebude náhradná MŠ k dispozícii, kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii Covid 19.


Informácie pre rodičov ohľadne povinnej predškolskej dochádzky

Od septembra 2021 je v platnosti povinná predšk. dochádzka, nahrádza 0. ročník v škole

 • Rodič môže ospravedlniť dieťa na 7 dní
 • Dlhšia absencia musí byť ospravedlnená lekárom(tak ako v škole)
 • Dieťa musí absolvovať aspoň dopoludňajšiu činnosť 4 hodiny denne
 • Ak rodič uvažuje o odklade je potrené doložiť 3 žiadosti

                                                                                                          - od obvodného lekára

                                                                                                          - s centra pedagogicko- psych. poradenstva

                                                                                                          -žiadosť od rodiča

 • Pri odhlasovaní dieťaťa je potrebné uviesť aj dôvod neprítomnosti
 • Po ukončení predšk. dochádzky sa vydáva Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

Školský poriadok, dodatok k šk. poriadku a zápisnicu z plenárneho stretnutia rodičov nájdete: Dokumenty školy

O nás

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava Dúbravka na ulici Ušiakova. Je 4 triedna, tak ako väčšina materských škôl v tejto mestskej časti, poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je účelovo zariadená, typizovaná s rozsiahlym školským dvorom a vzdialená od hlavnej komunikácie, čím vytvára optimálne podmienky pre pobyt detí vonku na čerstvom vzduchu. Obklopuje ju veľká záhrada, ktorej súčasťou sú stromy, kríky a samozrejme pieskoviská, húpačky, herné prvky natreté pestrými farbami. Pani učiteľky využívajú školský dvor na hry s deťmi, ale aj na realizáciu rôznych herných aktivít, na hromadné akcie s rodičmi a v neposlednej rade na rozvoj rozumovej, telesnej a duševnej stránky.

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a školského vzdelávacieho programu. Našim hlavným cieľom a poslaním je dosiahnuť úspešnú adaptáciu dieťaťa na materskú školu, postupnú socializáciu dieťaťa v kolektíve, nadobúdanie potrebných kompetencií a vedomostí na úspešný štart primárneho vzdelávania v základnej škole. Celý náš kolektív sa snaží o to, aby sa detičky v našej MŠ cítili príjemne, mali pocit bezpečia a každé ráno sa s úsmevom radi vracali ku svojim kamarátom.  

Reportáže a články

Kontakt

MŠ Ušiakova

Ušiakova 1 , Bratilslava 841 01

email: msusiakova@dubravka.sk

tel: +421 2 6436 6948