Prevádzkové hodiny:

PONDELOK - PIATOK        7:00 - 16:30 hod.

Odhlasovanie zo stravy

Do 8:00 hod.     tel.:02/64366948

Jedálny lístok

Aktuálne: 

Prevádzka MŠ od 12. 4. 2021 a pokyny k nástupu

Vážení rodičia, od pondelka 12.4. 2021 sa obnovuje prezenčná výučba vo všetkých materských školách. Tí, čo doteraz nechodili musia v pondelok odovzdať pri vstupe vyplnené všetky tri tlačivá, ktoré sú k dispozícii na stránke MŠ a preukázať sa negatívnym testom, prípadne potvrdením, že ochorenie COVID-19 prekonali. Rodičia aj naďalej nevstupujú do budovy a deti musia mať rúška tak, ako tomu bolo doteraz. Tí, ktorí do materskej školy nenastúpia, dajte mi prosím mailom vedieť. Prevádzková doba ostáva od 7.00 h.- 16.30 h.

Potrebné vyplniť a odovzdať pri nástupe každý týždeň:

Potrebné odovzdať pri prvom nástupe do MŠ:

Vyhlásenie o bezinfekčnosťi odovzdať ,ak dieťa chýba viac ako 3 dni(vrátane víkendu) :


OZNAMY

Prijímanie deti do MŠ v školskom roku 2021/2022.


Informácia pre rodičov predškolákov o zápise do ZŠ.


 2%

Vážení rodičia, ďakujeme všetkým, ktorí sú nám ochotný pomôcť s darovaním 2% z dane. Tlačivá budú k dispozícii pri vstupe do MŠ. a vyplnenné ich môžete odovzdať pri príchode do MŠ pani upratovačkám, alebo vhodiť do schránky pri služobnom (zadnom) vchode.

ĎAKUJEME v mene nás, aj v mene všetkých detičiek. UPOZORNENIE !

Vážení rodičia, dôrazne Vás žiadame, aby ste pri odhlasovaní dieťaťa udali aj dôvod neprítomnosti (pobyt u starých rodičov, prechladnutie a pod.) V školskom poriadku je zakotvené, že rodič je povinný (citujem) oznámiť škole bez zbytočného odkladu dôvod neprítomnosti a predpokladanú dĺžku neprítomnosti dieťaťa. Ak zákonný zástupca do 7 kalendárnych dní neoznámi dôvod o neprítomnosti, môže riaditeľ rozhodnúť o ukončení dochádzky. Často sa nám v poslednej dobe stáva, že dieťa jednoducho do MŠ nechodí, nikto ho neodhlasuje a my nevieme čo sa deje. Skutočne Vás v tejto situácii nemôžeme všetkých obvolávať a zisťovať dôvod neprítomnosti. Je to Vaša povinnosť vyplývajúca zo Školského poriadku. Ďakujeme za pochopenie. 

Školský semafor

O nás

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava Dúbravka na ulici Ušiakova. Je 4 triedna, tak ako väčšina materských škôl v tejto mestskej časti, poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je účelovo zariadená, typizovaná s rozsiahlym školským dvorom a vzdialená od hlavnej komunikácie, čím vytvára optimálne podmienky pre pobyt detí vonku na čerstvom vzduchu. Obklopuje ju veľká záhrada, ktorej súčasťou sú stromy, kríky a samozrejme pieskoviská, húpačky, herné prvky natreté pestrými farbami. Pani učiteľky využívajú školský dvor na hry s deťmi, ale aj na realizáciu rôznych herných aktivít, na hromadné akcie s rodičmi a v neposlednej rade na rozvoj rozumovej, telesnej a duševnej stránky.

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a školského vzdelávacieho programu. Našim hlavným cieľom a poslaním je dosiahnuť úspešnú adaptáciu dieťaťa na materskú školu, postupnú socializáciu dieťaťa v kolektíve, nadobúdanie potrebných kompetencií a vedomostí na úspešný štart primárneho vzdelávania v základnej škole. Celý náš kolektív sa snaží o to, aby sa detičky v našej MŠ cítili príjemne, mali pocit bezpečia a každé ráno sa s úsmevom radi vracali ku svojim kamarátom.  

Reportáže a články

Malá maturita predškolákov

Mikuláš s pánom starostom

Kontakt

MŠ Ušiakova

Ušiakova 1 , Bratilslava 841 01

email: msusiakova@dubravka.sk

tel: +421 2 6436 6948