ZMENA- prevádzkové hodiny:

PONDELOK - PIATOK
7:00 - 16:30

      Odhlasovanie zo stravy a dochádzky:

Od 6:30 do 8:00

tel.:02/64366948

Nástenky tried: 

Krátke oznamy: 

HLAVNÉ OZNAMY

Prevádzka MŠ v týždni 25.- 29.1.2021

Vážení rodičia, podľa dnešného vyjadrenia ministra školstva, budúci týždeň od 25. 1. 2021 pokračujeme v tom istom režime ako doteraz , takže deti rodičov z kritickej infraštruktúry a potvrdením od zamestnávateľov, že obaja dochádzajú za prácou mimo domu. Komu sa zmenila situácia a potrebuje dať dieťa od pondelka do MŠ, poprosím nahlásiť do piatku 22. 1. do 12.00 hod. na email: msusiakova@dubravka.sk (nezabudnite v pondelok doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti: Tlačivá )

Prevádzka MŠ v týždni 18.-22.1.2021

 Prevádzka MŠ bude v obmedzenom režime, tak ako predošlý týždeň. Ak sa u Vás mení situácia od 18.1.2021 a obaja  rodičia potrebujete ísť do práce mimo domov, nahláste nám to do piatku 15.1.2021  do 12.00 hod. na email: msusiakova@dubravka.sk . Nezabudnite pri nástupe priniesť vyhlásenie o bezifekčnosti a potvrdenia od zamestnávateľov.

Vyhlásenie o bezifekčnosti nájdete tu: Tlačivá


 

      Usmernenie k nástupu do materskej školy od 11. 1. 2021

Na základe vyjadrenia MŠVVaŠ bude materská škola otvorená od 11. 1. 2020 až do odvolania len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre tých, ktorý budú mať potvrdenie od zamestnávateľa, že obaja musia do práce dochádzať mimo domov (zamestnávateľ je podľa nariadenia vlády povinný toto potvrdenie vydať). Deti, ktoré nebudú chodiť do MŠ budeme musieť evidovať pre sociálnu poisťovňu, na základe čoho bude rodičom vyplatená pandemická OČR. (aby sa nestalo, že rodič dá dieťa do MŠ a bude čerpať pandemickú OČR, ako to bolo v minulosti). Poprosím Vás, pochopte vážnosť situácie, pretože celá naša krajina kolabuje a bol vyhlásený sprísnený lockdown. Viem, že to nie je jednoduché, ale verím že spoločnými silami a vlastnou zodpovednosťou to spolu zvládneme. 

Tí rodičia, ktorí spĺňajú horeuvedené podmienky, prosím obratom prihláste svoje dieťa mailom msusiakova@dubravka.sk do 8. 1. (piatok) na dochádzku a zároveň nezabudnite doniesť pri nástupe v pondelok vyhlásenie o bezinfekčnosti. Nájdete  tu: Tlačivá 

Situáciu nám skomplikovalo aj zatvorenie 1. st. ZŠ, čo znamená , že otvoríme len tri triedy s obmedzeným počtom detí. Prevádzka MŠ sa nemení (7.00 h - 16.30 h) a deti musia mať aj naďalej rúška tak, ako tomu bolo pred Vianocami.

Ďakujeme za pochopenie. 

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/ 


UPOZORNENIE !

Vážení rodičia, dôrazne Vás žiadame, aby ste pri odhlasovaní dieťaťa udali aj dôvod neprítomnosti (pobyt u starých rodičov, prechladnutie a pod.) V školskom poriadku je zakotvené, že rodič je povinný (citujem) oznámiť škole bez zbytočného odkladu dôvod neprítomnosti a predpokladanú dĺžku neprítomnosti dieťaťa. Ak zákonný zástupca do 7 kalendárnych dní neoznámi dôvod o neprítomnosti, môže riaditeľ rozhodnúť o ukončení dochádzky. Často sa nám v poslednej dobe stáva, že dieťa jednoducho do MŠ nechodí, nikto ho neodhlasuje a my nevieme čo sa deje. Skutočne Vás v tejto situácii nemôžeme všetkých obvolávať a zisťovať dôvod neprítomnosti. Je to Vaša povinnosť vyplývajúca zo Školského poriadku. Ďakujeme za pochopenie. 

Školský semafor

O nás

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava Dúbravka na ulici Ušiakova. Je 4 triedna, tak ako väčšina materských škôl v tejto mestskej časti, poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je účelovo zariadená, typizovaná s rozsiahlym školským dvorom a vzdialená od hlavnej komunikácie, čím vytvára optimálne podmienky pre pobyt detí vonku na čerstvom vzduchu. Obklopuje ju veľká záhrada, ktorej súčasťou sú stromy, kríky a samozrejme pieskoviská, húpačky, herné prvky natreté pestrými farbami. Pani učiteľky využívajú školský dvor na hry s deťmi, ale aj na realizáciu rôznych herných aktivít, na hromadné akcie s rodičmi a v neposlednej rade na rozvoj rozumovej, telesnej a duševnej stránky.

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a školského vzdelávacieho programu. Našim hlavným cieľom a poslaním je dosiahnuť úspešnú adaptáciu dieťaťa na materskú školu, postupnú socializáciu dieťaťa v kolektíve, nadobúdanie potrebných kompetencií a vedomostí na úspešný štart primárneho vzdelávania v základnej škole. Celý náš kolektív sa snaží o to, aby sa detičky v našej MŠ cítili príjemne, mali pocit bezpečia a každé ráno sa s úsmevom radi vracali ku svojim kamarátom.  

Reportáže a články

Malá maturita predškolákov

Mikuláš s pánom starostom

Kontakt

MŠ Ušiakova

Ušiakova 1 , Bratilslava 841 01

email: msusiakova@dubravka.sk

tel: +421 2 6436 6948 

mobil: +421 940 503 919