AKCIE- jún

 • 2.6. Ukážka drezúry psov 
 • 6.6. Šašoparáda- MDD
 • 13.6. Ukážka práce hasičov z Dúbravky
 • 14.6. Maturita predškolákov
 • 16.6. Noc v škôlke ( predškoláci)
 • 22.6. Deň rodiny ( zábavné popoludnie s rodičmi a deťmi)

Oznamy:

 • Od pondelka 27.6. pôjde MŠ na 3 triedy z dôvodu menšieho počtu detí . Deti budú delené podľa počtu v jednotlivých triedach. 
 • Tak ako každý rok, keď sú počas dňa vysoké teploty, budeme deti na dvore ovlažovať jemnou sprchou. Doneste im do MŠ plavky, prípadne náhradné nohavičky (slipy) a uteráčik.. 

Prevádzkové hodiny:

PONDELOK - PIATOK        6:30 - 17:00 hod.

Odhlasovanie zo stravy a dochádzky

Do 8:00 hod.     tel.:02/64366948

Jedálny lístok


Angličtina

Od dňa 25. 1. 2022 sa menia vyučovacie hodiny angličtiny nasledovne: 

1. skupina- deti 3.triedy od 14.30 do 15:15 hod.

2. skupina- deti 4. triedy od 15:20 do 16:05 hod.

 Aktuálne:

Úhrada poplatkov na JÚL (počas prázdnin)

Žiadam rodičov, ktorí záväzne ( to znamená, že dieťa nastúpi) prihlásili svoje deti do MŠ počas mesiaca JÚL, aby uhradili poplatok za MŠ (30 eur,-) a stravu podľa počtu prihlásených dní, do termínu 30.6.2022. 1. júla v piatok sa treba preukázať, že suma bola do uvedeného dátumu riadne uhradená ! Predškoláci školné neplatia, uhradia iba stravu.

Ďakujeme


Oznam o výberovom konaníPozor zmena! 

Vyhlásenie o bezpríznakovosti za dieťa a aj za rodiča už nemusíte vypisovať. Odovzdávate len vyhlásenie o bezinfekčnosti po 5 dňoch neprítomnosti dieťaťa (vrátane víkendu). Nájdete v: Tlačivá


Informácie pre rodičov ohľadne povinnej predškolskej dochádzky

Od septembra 2021 je v platnosti povinná predšk. dochádzka, nahrádza 0. ročník v škole

 • Rodič môže ospravedlniť dieťa na 7 dní
 • Dlhšia absencia musí byť ospravedlnená lekárom(tak ako v škole)
 • Dieťa musí absolvovať aspoň dopoludňajšiu činnosť 4 hodiny denne
 • Ak rodič uvažuje o odklade je potrené doložiť 3 žiadosti

                                                                                                          - od obvodného lekára

                                                                                                          - s centra pedagogicko- psych. poradenstva

                                                                                                          -žiadosť od rodiča

 • Pri odhlasovaní dieťaťa je potrebné uviesť aj dôvod neprítomnosti
 • Po ukončení predšk. dochádzky sa vydáva Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

Školský poriadok, dodatok k šk. poriadku a zápisnicu z plenárneho stretnutia rodičov nájdete: Dokumenty školy

O nás

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava Dúbravka na ulici Ušiakova. Je 4 triedna, tak ako väčšina materských škôl v tejto mestskej časti, poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je účelovo zariadená, typizovaná s rozsiahlym školským dvorom a vzdialená od hlavnej komunikácie, čím vytvára optimálne podmienky pre pobyt detí vonku na čerstvom vzduchu. Obklopuje ju veľká záhrada, ktorej súčasťou sú stromy, kríky a samozrejme pieskoviská, húpačky, herné prvky natreté pestrými farbami. Pani učiteľky využívajú školský dvor na hry s deťmi, ale aj na realizáciu rôznych herných aktivít, na hromadné akcie s rodičmi a v neposlednej rade na rozvoj rozumovej, telesnej a duševnej stránky.

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a školského vzdelávacieho programu. Našim hlavným cieľom a poslaním je dosiahnuť úspešnú adaptáciu dieťaťa na materskú školu, postupnú socializáciu dieťaťa v kolektíve, nadobúdanie potrebných kompetencií a vedomostí na úspešný štart primárneho vzdelávania v základnej škole. Celý náš kolektív sa snaží o to, aby sa detičky v našej MŠ cítili príjemne, mali pocit bezpečia a každé ráno sa s úsmevom radi vracali ku svojim kamarátom.  

Reportáže a články

Kontakt

MŠ Ušiakova

Ušiakova 1 , Bratilslava 841 01

email: msusiakova@dubravka.sk

tel: +421 2 6436 6948