Akcie:

NOVEMBER
 • 18.11. Daphne - výučbový program pre 3. a 4. triedu
 • 23.11. Daphne - výučbový program pre 3. a 4. triedu
 • 29.11. Divadielko - Zimný kožuch Zajka Fajka

Vážení rodičia, v týždni od 6. - 11.12. bude ZBER PAPIERA. Už teraz môžete nosiť papier do MŠ, my ho zatiaľ uložíme, a potom ho naraz odovzdáme firme EKOWAY. ĎakujemePrevádzkové hodiny:

PONDELOK - PIATOK        6:30 - 17:00 hod.

Odhlasovanie zo stravy a dochádzky

Do 8:00 hod.     tel.:02/64366948

Jedálny lístok

 Aktuálne:

Oznámenie o karanténe !

Vážení rodičia, v rámci povinného testovania zamestnancov, dnes poobede (piatok 26.11.) vyšiel našej p. učiteľke v 1. triede pozitívny antigénový test. Od 26.11 do 5.12. 2021 budú deti z 1.triedy v karanténe. Pozorujte prosím deti, prípadne ich dajte otestovať, V prípade pozitívneho testu nás informujte. Verím, že to spoločne zvládneme, Situácia úž aj v našom okolí začína byť kritická. Ďakujem za pochopenie. 

Informácie k vianočným fotografiám

V priebehu utorka dostanete mailom informácie o platbe za Vianočné fotenie. V priebehu dnešného dňa budem mailom posielať informácie o platbe za Vianočné fotenie.. V prípade nejasností kontaktujte p. riaditeľku mailom


Žiadame rodičov, aby nevstupovali do budovy MŠ. Vstup je možný len do predchodby, Pri privádzaní a vyzdvihovaní dieťaťa. Samozrejmosťou je prekrytie dýchacích ciest.
        Za pochopenie ďakujeme Oznam

Podľa nového usmernenia z Ministerstva školstva sa menia pravidlá ospravedlňovania predškolákov nasledovne: Dieťa potrebuje potvrdenie od lekára, ak chýba v MŠ viac ako 7 po sebe nasledujúcich pracovných dní, víkendy a sviatky sa nepočítajú. (doteraz to bolo 5 dní.)


Informácia pre rodičov

Rodičia, ktorí majú záujem o dotáciu na stravu pre svoje dieťa/žiaka od 01. januára 2022 na II. polrok školského roka 2021/2022, treba do 08. decembra 2021 podať overené Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, Miestneho úradu, Žatevná 4, Bratislava-Dúbravka.

Rodičia, ktorí majú záujem o opätovné uplatnenie si dotácie na stravu v II. polroku školského roka 2021/2022 pre svoje dieťa/žiaka je potrebné do 08. decembra 2021 podať nové overené Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, Miestneho úradu, Žatevná 4, Bratislava-Dúbravka.

 • Rodič nahlási dieťa na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva keď dovŕši 6 rokov veku na e-mailovú adresu: alena.kovacova@dubravka.sk
 • V prípade žiakov navštevujúcich základnú školu k čestnému vyhláseniu je potrebné doložiť aj Potvrdenie o návšteve školy.
 • Tlačivo "Čestné vyhlásenie" nájdete na webovej stránke Dúbravky (www.dubravka.sk).
 • Tlačivo "Čestné vyhlásenie" je možné overiť na miestnom úrade Bratislava-Dúbravka.
 • V prípade nejasností sa prosím obráťte na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, Miestneho úradu Bratislava-Dúbravka na e-mailovú adresu: alena.kovacova@dubravka.sk

Informácie pre rodičov ohľadne povinnej predškolskej dochádzky

Od septembra 2021 je v platnosti povinná predšk. dochádzka, nahrádza 0. ročník v škole

 • Rodič môže ospravedlniť dieťa na 7 dní
 • Dlhšia absencia musí byť ospravedlnená lekárom(tak ako v škole)
 • Dieťa musí absolvovať aspoň dopoludňajšiu činnosť 4 hodiny denne
 • Ak rodič uvažuje o odklade je potrené doložiť 3 žiadosti

                                                                                                          - od obvodného lekára

                                                                                                          - s centra pedagogicko- psych. poradenstva

                                                                                                          -žiadosť od rodiča

 • Pri odhlasovaní dieťaťa je potrebné uviesť aj dôvod neprítomnosti
 • Po ukončení predšk. dochádzky sa vydáva Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

Zápisnica z plenárneho stretnutia rodičov


Školský poriadok a dodatok k šk. poriadku


Príloha č.1 : Vyhlásenie o bezpríznakovosti odovzdať ,ak dieťa chýba viac ako 3 dni(vrátane víkendu) :

Príloha č.2: Vyhlásenie o bezpríznakovosti pri rodiča

O nás

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava Dúbravka na ulici Ušiakova. Je 4 triedna, tak ako väčšina materských škôl v tejto mestskej časti, poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je účelovo zariadená, typizovaná s rozsiahlym školským dvorom a vzdialená od hlavnej komunikácie, čím vytvára optimálne podmienky pre pobyt detí vonku na čerstvom vzduchu. Obklopuje ju veľká záhrada, ktorej súčasťou sú stromy, kríky a samozrejme pieskoviská, húpačky, herné prvky natreté pestrými farbami. Pani učiteľky využívajú školský dvor na hry s deťmi, ale aj na realizáciu rôznych herných aktivít, na hromadné akcie s rodičmi a v neposlednej rade na rozvoj rozumovej, telesnej a duševnej stránky.

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a školského vzdelávacieho programu. Našim hlavným cieľom a poslaním je dosiahnuť úspešnú adaptáciu dieťaťa na materskú školu, postupnú socializáciu dieťaťa v kolektíve, nadobúdanie potrebných kompetencií a vedomostí na úspešný štart primárneho vzdelávania v základnej škole. Celý náš kolektív sa snaží o to, aby sa detičky v našej MŠ cítili príjemne, mali pocit bezpečia a každé ráno sa s úsmevom radi vracali ku svojim kamarátom.  

Reportáže a články

Malá maturita predškolákov

Mikuláš s pánom starostom

Kontakt

MŠ Ušiakova

Ušiakova 1 , Bratilslava 841 01

email: msusiakova@dubravka.sk

tel: +421 2 6436 6948