Jedáleň

Školská jedáleň MŠ Ušiaková 1
informácie pre rodičov.

Kontakty na ŠJ

Vedúca školskej jedálne: Viera Horváthová
Kontaktný telefón: 0918360344 - informácie o vyúčtovaní
Kontaktný e-mail: sjusiakova@dubravka.sk
Osobné stretnutia po telefonickom dohovore


Platby za stravu a režijné náklady
Stravná jednotka/deň 1,45 Eur
Desiata 0,36 Eur
Obed 0,85 Eur
Olovrant 0,24 Eur
Réžia ( nevratná čiastka) 10,00 Eur

Platby paušálom - priemer na 20 dní 29,00 + 10,00 = 39,00 Eur
Poldenná - priemer na 20dní 24,20 + 10,00 = 34,20 Eur

 • Pri poldennej dochádzke do MŠ je potrebné vyplniť čestné prehlásenie, že dieťa nebude v danom mesiaci (mesiacoch) odoberať olovranty. (odovzdať pri nástupe do MŠ)
 • Prosím nahlásiť, ak niektoré dieťa nebude čerpať olovranty ( iba obdobie celého mesiaca )
 • Pokiaľ je v danom mesiaci viac ako 20 prac.dní, automaticky vzniká nedoplatok na stravnom.
 • Deti ktoré majú individuálnu stravu hradia režijné náklady vo výške 10,00Eur
 • Pri platbe v hotovosti priamo na účet je potrebné si pripočítať sumu 5eur - poplatky banky

Číslo účtu SK52 0200 0000 0016 3574 4155
Variabilný symbol triedu ktorú dieťa navštevuje 1,2,3,4
Konštantný symbol 0308
Účel platby do poznámky Meno dieťaťa
Termín Platby budú prebiehať vždy za príslušný mesiac od 1- 12 dňa.

Vyúčtovanie stravy prebieha v pol ročných intervaloch, vyplatenie január a júl -august.
Prosím nahlásiť alergie detí na stravu a priniesť potvrdenie od lekára na školský rok 2021/2022.
Toto potvrdenie musí byť aktualizované na každý nový školský rok.

Odhlasovanie stravy prosím do 8.00 hod. Na telefónne čísle : +421 2 64366948
Ďakujem a želám úspešný školský rok 2021/2022
Vedúca ŠJ Horváthová Viera


Všetky dobroty, ktoré sú na jedálnom lístku v školskej jedálni, pripravujú pani kuchárky Olinka a Beatka.

Naša MŠ je zapojená do Školského programu:

 • Školské ovocie - Boni Fructi ovocinár Jakub nám dováža čerstvé sezónne ovocie a ovocné šťavy.
 • Školské mlieko a mliečne výrobky Rajo.
 • Zdravé ovocné a bylinné čaje na prírodnej báze nám dodáva Astera.

Odhlasovanie zo stravy:

Rodič je povinný svoje dieťa odhlásiť v prípade jeho neprítomnosti v MŠ najneskôr do 8:00 hod. osobne, alebo telefonicky na číslo 02/64366948.

Ak viete neprítomnosť dieťaťa vopred, môžete to nahlásiť učiteľke.
Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, zákonný zástupca túto skutočnosť
prerokuje s riaditeľkou MŠ a vedúcou ŠJ.

Správanie sa stravníkov v školskej jedálni:

 • Každé dieťa má právo stravovať sa školskej jedálni počas dňa v MŠ.
 • Do jedálne vstupuje v čase určenom na desiatu, obed, olovrant len v sprievode učiteľského dozoru.
 • Cudzí ľudia ani rodičia, ktorí sa nestravujú, do jedálne nevstupujú.
 • Deti sú vedené k správnemu stolovaniu v školskej jedálne za prítomných pedagógov.
 • Po konzumácii jedla si predškoláci odnášajú použitý riad na určené miesto.
 • Staršie deti používajú komplet celý príbor, mladšie deti lyžicu a vidličku .

Vedúca ŠJ MŠ

Viera Horváthová
0918360344
vierahorvathova@azet.sk