Poplatky

ŠKOLNÉ- náklady spojené s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení( s výnimkou mzdových ) prispieva zákonný zástupca dieťaťa.Výška príspevku na jedno dieťa je upravená podľa rozhodnutia zastupiteľstva MÚ Dúbravka : 30 €/mesačne pre všetky deti

 č. účtu : SK33 0200 0000 0016 3573 9356

Podľa zákona č. 601/2003 Z.z. najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c), vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z..

Tento poplatok je zákonný zástupca dieťaťa povinný uhradiť do 12. dňa v danom mesiaci

Ak platíte vkladom, sumu treba navýšiť o 3 €- 5€ (poplatok banke, záleží od banky)

Podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 § 28 ods. 7 a 8 sa mesačný príspevok neuhrádza ak:

 • má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby,
 • má dieťa 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, resp. uhradí pomernú časť
 • je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
 • dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

STRAVNÉ

 1. Výška celodenného stravného je 1,45 €/denne t.z. 39 €/mesačne (režijné náklady sú zarátané v sume 39€)
 2. Predškoláci platia iba režijné náklady na dieťa 10€ na mesiac (režijné náklady sú nevratné)
 • Príspevok na nákup potravín a režijné náklady sa uhrádzajú mesačne najneskôr však do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa stravuje. Zmente si svoje trvalé príkazy!
 • Č. účtu : SK52 0200 0000 0016 3574 4155
 • Pri uhrádzaní stravného treba do poznámky uviesť: meno dieťaťa, var.symb. - trieda vášho dieťaťa (1.,2.,3.,4.)
 • V prípade, že platba nebude uhradená načas, riaditeľka školy môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ ( po ústnom, písomnom upozornení)
 • Odhlasovanie zo stravy je možné deň vopred, prípadne v deň odhlásenia telefonicky max. však do 8:00 h.
 • Vyúčtovanie stravy - každý polrok
 • Ak platíte vkladom, sumu treba navýšiť o 3 €- 5€ (poplatok banke, záleží od banky)

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK - určený na aktivity v MŠ a hygienu

 je pre šk. rok. 2020/21 vo výške 120 € / dieťa / šk.rok .

Príspevok je možné uhrádzať v 2 splátkach- 1.splátka do 30.9.2020, 2.splátka do 31.1.2021

 • číslo účtu RZ : SK47 8330 0000 0021 0076 7726